Technický slovníček: Project management

15.04.2023
Technický slovníček: Project management

Připravujeme pro vás Technický slovníček, abychom vám usnadnili porozumění procesu vývoje aplikací. Slovníček obsahuje vysvětlení nejčastěji používaných technických pojmů a pomáhá vám, kteří nemáte hlubší technické znalosti, s námi lépe spolupracovat a mít jasno v odborných termínech, se kterými často pracujeme. Pokud máte dotazy nebo návrhy na další termíny, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás a rádi vám poskytneme další informace.


Analýza a zadání projektu

Analýza a zadání projektu je klíčovým krokem při plánování a přípravě projektu. Během analýzy se pečlivě zkoumají požadavky a potřeby projektu, aby bylo možné jasně definovat jeho cíle, rozsah a omezení. Zadání projektu pak shrnuje výsledky analýzy a stanovuje směr a očekávání projektu. Tímto způsobem je vytvořen pevný základ pro efektivní řízení a plánování projektových aktivit.

Agile vs. waterfall

Agile a waterfall jsou dvě různé metody vývoje softwaru s odlišnými přístupy. Waterfall (vodopádový model) je sériový přístup, kde se práce provádí sekvenčně po sobě jdoucích fází. Naopak Agile je iterativní přístup, který se zaměřuje na pružnost, spolupráci a rychlé dodávání funkčního softwaru. Tato srovnání metodik jsou důležitá pro pochopení jejich rozdílů a výběr vhodné metody pro konkrétní projekt.

Backlog

Backlog je seznam úkolů, požadavků nebo funkcionalit, které mají být provedeny v rámci projektu. Jedná se o dynamický seznam, který obsahuje prioritizované položky, a slouží jako zdroj pro plánování a řízení projektových aktivit. Backlog je pravidelně aktualizován a upravován během životního cyklu projektu.

Bug

Bug je chyba nebo nedostatek ve funkčnosti softwaru, který ovlivňuje jeho správné fungování. Může se jednat o programovou chybu, problém s uživatelským rozhraním nebo nepředvídatelné chování aplikace. Oprava bugů je důležitá součástí vývoje softwaru a slouží k zajištění kvality a spolehlivosti produktu.

Dokumentace

Dokumentace zahrnuje záznamy, instrukce, specifikace a další dokumenty, které popisují softwarový produkt, jeho funkcionality, architekturu, použití a další relevantní informace. Dobrá dokumentace je klíčová pro správné porozumění a správné použití softwaru, a také usnadňuje spolupráci mezi týmy a přenositelnost projektu.

Estimace

Estimace je proces odhadu času, nákladů nebo zdrojů, které budou vyžadovány pro dokončení projektu nebo konkrétního úkolu. Estimace pomáhá plánovat a přidělovat zdroje, určit rozpočet a termíny, a poskytuje informace pro řízení očekávání stakeholderů.

Komunikace

Komunikace je klíčovou složkou úspěšného projektu. Zahrnuje přenos informací, názorů, požadavků a zpětné vazby mezi členy týmu, stakeholdery a zákazníkem. Efektivní komunikace pomáhá udržovat jasnou a pravidelnou interakci mezi všemi zainteresovanými stranami projektu.

Milníky

Milníky jsou klíčové body nebo události v průběhu projektu, které označují dosažení určitého milníku nebo splnění důležitého cíle. Milníky slouží k rozdělení projektu na menší části a umožňují sledovat jeho pokrok a přizpůsobit průběh projektu.

Nabídka

Nabídka je komerční návrh, který obsahuje informace o službách, produktech, cenách, časovém harmonogramu a dalších klíčových aspektech projektu. Je vytvořena v reakci na poptávku nebo požadavek zákazníka a slouží jako základní komunikační nástroj mezi poskytovatelem a klientem.

Rozpočet (budget)

Rozpočet je finanční plán, který určuje předpokládané příjmy a výdaje pro určitou dobu nebo konkrétní projekt. Je základním nástrojem pro správnou alokaci finančních prostředků, sledování výdajů a dodržování finančních omezení projektu. Správa rozpočtu je důležitou dovedností v projektovém řízení, která přispívá k úspěšnému plánování a řízení financí projektu.

Sprint

Sprint je časové omezené období, které se používá v rámci agilního vývoje softwaru, zejména v metodice Scrum. Jedná se o krátké období (obvykle 1 až 4 týdny), během kterého je vyvíjen a testován inkrementální kus softwaru. Sprinty umožňují týmu pracovat na konkrétních úkolech, splnit definované cíle a průběžně prezentovat výsledky stakeholderům. Sprinty podporují rychlé dodávání funkčního softwaru a iterativní přístup k vývoji projektu.

Stakeholdeři

Stakeholdeři jsou jednotlivci, skupiny nebo organizace, které mají zájem na projektu nebo jsou jím ovlivněny. Mohou to být zákazníci, vedení organizace, zaměstnanci, dodavatelé, odborníci nebo jiné relevantní strany. Stakeholdeři mají různé zájmy, očekávání a vliv na projekt, a je důležité správně je identifikovat, zapojit do procesu projektového řízení a komunikovat s nimi.